Výstavní řád

Vymezení pojmů a kompetencí

1. Rozlišujeme:

 • 1.1. Oblastní výstavy
 • 1.2. Krajské výstavy (se zadáváním titulu "Krajský vítěz")
 • 1.3. Výstavy německých ovčáků, které se připojují na výstavy všech plemen
 • 1.4. Klubová výstava vítězů

2. Oblastní výstavy

Jsou organizovány místními pobočkami Českého klubu NO nebo základními kynologickými organizacemi.

2.1. Oblastní výstavy musí mít schválený chráněný termín předsednictvem KNO nebo Radou prostřednictvím pobočky.

2.2. Termínové plány oblastních výstav provádí příslušná krajská pobočka.

2.3. Delegování rozhodčích na oblastní výstavy náleží provádějící organizaci, která také musí uhradit výlohy rozhodčích.

2.4. Provádějící organizace musí prokázat stávající pojistnou ochranu akce.

2.5. Provádějící organizace je zodpovědná za organizačně bezvadný průběh akce, jakož i za dodržování platných směrnic KNO. K tomu náleží, aby byly k dispozici dostatečně velké kruhy pro obě pohlaví (minimální délka delší strany - 40 m)

3. Krajské výstavy

3.1. Každá krajská pobočka má uspořádat ročně ve svém rozsahu krajskou výstavu. Může svěřit pořádání výstavy jedné ZKO, nebo MP své oblasti částečně nebo úplně.

3.2. Termín krajských výstav navrhuje příslušná krajská pobočka

3.3. Delegování rozhodčích náleží pořadateli.

3.4. K pořádání krajské výstavy je nutný souhlas a chránění termínu předsednictvem nebo Radou KNO.

3.5. Pro pojistnou ochranu krajské výstavy platí uvedené pod 2.4.

4. Výstavy pro plemeno německý ovčák, které jsou připojeny na výstavy všech plemen

4.1. Oblastní výstavy nebo krajské výstavy (mimo KVV ) mohou být připojeny na výstavy všech plemen jako samostatné akce. Pro tento případ platí neomezeně ustanovení 1.2. a 1.3. tohoto řádu.

4.2. Současně k tomu platí odpovídající pravidla výstavního řádu ČMKU.

4.3. Rozhodčí posuzující na této výstavě musí vlastnit průkaz rozhodčího .

5. Klubová výstava vítězů

Klub pořádá tuto výstavu jednou ročně.

5.1. Pořadatelem je Český klub německých ovčáků, který jejím provedením pověří jednu krajskou pobočku. Dílčí povinnosti v rámci provedení mohou být přeneseny na krajskou pobočku.

5.2. Zadání a stanovení termínu provádí rada Českého klubu německých ovčáků.

5.3. Delegování rozhodčích a figurantů náleží předsednictvu.

5.4. K tomu navíc platí zvláštní ustanovení, která jsou uvedena v propozicích při vypsání výstavy (zpravodaj "Německý ovčák", propozice výstavy). 

 ORGANIZACE VÝSTAV

1. Pro výstavy dle I.l. je povinně předepsán tištěný průvodce výstavou (katalog)


1.1. V katalogu musí být uvedeni všichni psi, kteří se mají dostavit k předvedení s uvedením čísla zápisu v plemenné knize, data narození, rodičů, jména a bydliště chovatele, jména a bydliště majitele.

1.2. Na výstavu lze připustit psy a uvést je v katalogu jedině když:

1.2.1. jsou zapsáni v plemenné knize KNO nebo v některé KNO uznávané plemenné knize.

1.2.2. nejsou postiženi zákazem zápisu potomků do plemenné knihy

1.2.3. jsou bez příznaků onemocnění

1.2.4. nejsou ve vlastnictví osob, které mají zákaz vystavovat.

1.3. Z výstavy jsou vyloučeny feny v druhé polovině březosti a kojící feny.

Rozdělení tříd

Vystavovaná zvířata se dělí do tříd. Psi musí dosáhnout předepsaného věku pro zařazení do tříd nejméně 1 den před výstavním dnem.

2.1. Třída dorostu pro psy od dokončeného 6. měsíce až do 12. měsíců. V rámci KVV mohou být třídy dorostu rozděleny na kategorie: dorost I. (6 - 9 měsíců) a kategorii dorost II. (9 - 12 měsíců).

2.2. Třída mladých pro psy od dokončeného 12. měsíce až do 18. měsíců.

2.3. Třída dospívajících pro psy od dokončeného 18. měsíce do 24. měsíců.

2.4. Třída pracovní od dokončeného 2. roku stáří.

2.5. Třída veteránů od 8 let (výstavní ohodnocení a tituly ze třídy veteránů je neplatné pro účely chovnosti ).

2.6. Chovatelské skupiny. Chovatelská skupina je tvořena 4 - 5 jedinci jedné chovatelské stanice, kteří jsou na dotyčné výstavě předvedeni a obdrželi nejméně známku "dobrý".

Chovatelská skupina je posuzována podle následujících kritérií: jednotnost, s ohledem na pokud možno co nejvíce různých rodičů a s ohledem na kvalitu jednotlivých zvířat. Je-li předvedeno více chovatelských skupin, následuje určení pořadí.

Ocenění

3.1. Na výstavách 1.1. - 1.3. mohou být zadána následující ohodnocení:

 • "výborný" - zvířata, která položením přísných měřítek plně odpovídají plemennému standardu, sebejistě a nenuceně se předvádějí a jsou lhostejná k výstřelu, která se mohou prokázat požadovaným výsledkem RTG potvrzeným v průkazu původu, a mají předepsanou zkoušku z výkonu
 • "velmi dobrý" jako nejvyšší ohodnocení ve třídách mladých a dospívajících pro zvířata, která plně odpovídají plemennému standardu, v dospělých pro zvířata s drobnými odchylkami v anatomické stavbě
 • "dobrý"- pro zvířata, která odpovídají standardu se zřetelně patrnými anatomickými vadami
 • "dostatečný"- pro zvířata, která v den akce jsou citlivá na výstřel, nebo jejich přirozenost (nenucenost) je narušena, a nebo díky celkové kondici včetně anatomické stavby nepřipouští vyšší ohodnocení
 • "nedostatečný" - pro zvířata, která se jeví jako plachá při střelbě a v celkovém chování, nebo která vykazují nedostatky, které je vylučují z chovu a dále zvířata, přerostlá o více než o 2 cm.

Ve výstavních třídách mohou být zadána tato ohodnocení:

 • dorost - velmi nadějný (VN), nadějný (N)
 • mladí - velmi dobrý (VD), dobrý (D)
 • dospívající - velmi dobrý (VD), dobrý (D)
 • pracovní - výborný (V), velmi dobrý (VD), dobrý (D)
 • veteránů - výborný (V), velmi dobrý (VD), dobrý (D)

3.2. Na Klubové výstavě vítězů se kromě ohodnocení dle 3.1.1. zadává ohodnocení "výborný - výběrová třída" - "V-A", které předpokládá ještě splnění dalších kritérií (viz. přihláška na výstavu).

 OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Za přihlášené, ale nepředvedené zvíře se musí zaplatit plný poplatek.

2. Psi, kteří byli předvedeni ke statickému posouzení a při dalším průběhu byli bez výslovného souhlasu posuzujícího rozhodčího vzati ze soutěže, musí být ohodnoceni známkou "nedostatečný".

3. Posouzení rozhodčího na výstavě je konečné, námitky proti němu nejsou přípustné.

4. Vystavující je povinen uvést údaje o svém psu. Pokus o oklamání má za následek zavedení trestního řízení KNO.

5. Vystavující je zavázán ke sportovnímu chování a předvádění. Opačné chování může vést k diskvalifikaci jeho psa, k vykázání z místa nebo k zavedení trestního řízení KNO. Kdo úmyslně nesdělí pořadateli údaje nebo uvede falešné údaje a také kdo na svém psovi provede změny nebo zásahy, které mohou rozhodčího mýlit, ztratí již psu udělená ocenění a může podle vážnosti případu být vyloučen z budoucích akcí, nebo postižen trestem KNO.

6. Není přípustné, aby rozhodčí posoudil na výstavě svého vlastního psa, nebo psa jehož je držitelem nebo kterého vlastnil v posledních 6ti měsících nebo kteří jsou ve vlastnictví nebo držení blízkých příbuzných nebo osob žijících s ním ve společné jedné domácnosti.

7. Výstavy se konají v době od 1.3. do 20.12. (zimní období - pouze halové výstavy).

8. Ve třídách mladých, dospívajících a dospělých se přezkušuje lhostejnost k výstřelu. Pro přezkušování a provádění střelby platí ustanovení bonitačního řádu. (Ze vzdálenosti nejméně 15 kroků se vystřelí z poplašné pistole (6 mm) nejméně dvakrát, dva výstřely.Pes stojí na volném vodítku , při výstřelech musí zachovávat klid.)

- výška v kohoutku 55 - 60 cm

- váha 22 - 32 kg

VARLATA:

Psi by měli vykazovat dvě zjevně normálně vyvinutá varlata,která se plně nacházejí v šourku. 

VADY:

Každá odchylka od výše uvedených bodů by měla být považována za vadu, jejíž hodnocení by mělo být v přesném poměru se stupni odchylky.

TĚŽKÉ VADY:

Odchylky od výše uvedených popsaných charakteristických znaků plemene, které nepříznivě ovlivňují upotřebitelnost. Vady uší - příliš hluboko do stran nasazené uši, klopené uši, špatné postavení uší, nepevné uši. Podstatné nedostatky pigmentu. Nedostatečná celková pevnost konstituce. Vady chrupu - všechny odchylky od nůžkového skusu a vzorce zubů, pokud se nejedná o vylučující vady.

VYLUČUJÍCÍ VADY:

 • psi slabí povahou, kousaví a slabých nervů
 • psi s prokázanou "těžkou DKK"
 • monorchidi a kryptorchidi a psi se zřetelně nestejnými popř. zakrnělými varlaty
 • psi s vadami uší, popř. ocasu
 • psi s deformacemi
 • psi s vadami chrupu při ztrátě:
  • 1x P3 a dalšího zubu nebo
  • 1x špičáku nebo
  • 1x P4 nebo
  • 1x M1, popř. M2 nebo
  • ztráta celkem 3 zubů a více
 • psi s nedostatky v čelisti: - podkus 2 mm a více
  • předkus
  • klešťový skus v celé oblasti řezáků
 • psi přerostlí nebo nedorostli více než o 1 cm
 • albinismus
 • bílá barva srsti (i při tmavých očích a drápech)
 • dlouhá srst (dlouhá, měkká krycí srst bez podsady)

| WEB: www.vckno.cz | EMAIL: admin@vckno.cz  | KONTAKT: napište nám |
© 2014 - 2020