Pokyny bonitace

POKYNY PRO POŘADATELE BONITACÍ NO V ROCE 2021

 

Rozhodnutím předsednictva sČKNO může výstavní posudek provést rozhodčí přímo při bonitování jedince. S platností do 30.6.2021.

 

Podmínky účasti:

(za splnění podmínek zodpovídá spolu s pořadatelem KPCH)

 • platné členství majitele psa nebo feny (dále psa) v ČKNO
 • minimální stáří bonitovaného psa 18 měsíců v den provádění bonitace
 • posouzení psa minimálně ve třídě mladých na výstavě pořádané ČKNO,německé, rakouské a slovenské uznávaným rozhodčím ČKNO, SV a SUCHNO, pes musí být ohodnocen minimálně známkou “DOBRÁ”,  (posudek z Mezinárodních a Národních výstav je pro chov, tedy i bonitaci neplatný)
 • splnění zkoušky z výkonu 1. stupně (ZVV1, IPO1, SchH1, SVV1) bonitovaným psem v ČR, posouzené rozhodčím ČKS, MSKS, SV a ZŠK. Mimo zkoušky z ČR se uznávají i zkoušky uvedených druhů ze SRN, Rakouska a Slovenska, posouzené příslušným rozhodčím
 • RTG DKK – ČR a SK max.  II. stupně, SRN a Rakousko výsledek „A“ (normal, fast normal a noch zugelassen) výsledek musí být vyznačen a potvrzen výhradně příslušnou plemennou knihou v průkazu původu bonitovaného psa
 • RTG DLK- ČR a SK max. II. Stupně, SRN a Rakousko výsledek „A“ (normal, fast normal a noch zgelassen) výsledek musí být vyznačen příslušnou plemennou knihou v průkazu původu bonitovaného psa. Platí pro jedince narozené od 1. 7. 2012.
 • potvrzení o uložení nebo vyhodnocení vzorku za účelem určení DNA v průkazu původu bonitovaného psa, (do 1. 7. 2020 platí záznamy u Genservice s.r.o. nebo SV, od 1. 7. 2020 pouze u SV)

Pzn.: od 1. 7. 2020 je pro nově zařazené jedince do výběrového a kontrolovaného chovu povinné vyhodnocení DNA v Německu. České DNA, které bylo vyhodnoceno do 1. 7. 2020 je platné i pro bonitace pořádané po tomto datu.

 • registrace bonitovaného psa v majetku člena ČKNO Plemennou knihou ČKS

K bonitaci nejsou připuštěni psi, kteří nesplňují nějakou z výše uvedených podmínek, dále ti, kteří nejsou uvedeni v katalogu.

Bonitací se mohou zúčastnit NO mající krátkou nebo dlouhou srst s podsadou.  Délka srsti není určující pro zadaní třídy chovnosti. Dlouhá srst je v bonitačním kódu značena písmenem Z.

Na bonitaci jsou psi předváděni:

 1. za účelem zařazení do výběrového chovu (první bonitace),
 2. za účelem zlepšení třídy chovnosti, nebo povahy (následující rok po vykonání první bonitace),
 3. za účelem potvrzení doživotního zařazení jedince do výběrového chovu (v druhém roce platnosti bonitace).

V případě nezařazení psa do výběrového chovu, může tento bonitaci opakovat v následujícím kalendářním roce.

Jestliže jedinec není na druhou doživotní bonitaci předveden v předepsané době (druhý rok platnosti bonitace), může bonitaci znovu opakovat v dalších letech. V tomto případě je platnost této bonitace pouze na nastávající 2 kalendářní roky (tato bonitace je posuzována jako první).

Bonitační rozhodčí kompletně vyplňují novou bonitační kartu   v případech uvedených pod písmeny a), b),

Pořádající organizace vydává za účelem provádění bonitace propozice se stanovenou uzávěrkou přihlášek tak, aby byla v den konáni akce schopna rozhodčímu předložit:

 • kompletní katalog účastníků bonitace,
 • předepsanou soupisku v trojím vyhotovení,
 • předepsané bonitační karty.

Potřebné dokumenty k provádění bonitace získá pořádající ZKO od příslušného KPCH, tyto si v případě potřeby namnoží. KPCH je členem bonitační komise ve svém kraji, / v opodstatněných případech jej může nahradit OPCH /.

Dle možnosti je prováděn s účastníky bonitace trénink, ne však v den konání bonitace.

Figuranta na bonitaci deleguje příslušná KP ČKNO.

Pořádající organizace provádí finanční úhradu rozhodčímu a figurantovi dle dále uvedených náležitostí.

 Pořadatel dodává do týdne po provedení akce na Plemennou knihu ČKS následující dokumenty:

 • soupisku účastníků bonitace v 1 výtisku (pozor – nevyplňuje pořadové číslo bonitovaného psa),
 • jeden katalog s doplněnými výsledky jednotlivých psů,
 • vyplněné bonitační karty,
 • průkazy původu a výkonnostní knížky bonitovaných psů,
 • u doživotně bonitovaných psů rovněž potvrzení o jejich zařazení do výběrového chovu.
 • zprávu do klubového zpravodaje nebo na stránky www.ceskylub-no.cz dodává pořadatel do týdne ode dne konáni akce

 

PŘÍLOHY:

 • Adresy delegovaných rozhodčích,
 • Náležitosti funkcionářů na bonitacích a výstavách.

Bonitační rozhodčí:

Ing. Karel Strouhal, 671 76 Olbramovice 170

Ing. Jiří Novotný, Vinohradská 2976, 276 01 Mělník

Šiška Jiří, Ochotská 389, 19016 Praha 9

MVDr. Otakar Meloun, Nad hliništěm 271, 583 01 Chotěboř

Kučera Jiří, Hostovice 58, 530 02 Pardubice

Zavadilík Jiří, Blazice 9, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Vítězslav Fiala, Opavská 454, 74741 Hradec nad Moravicí

Náležitosti funkcionářů na bonitacích a výstavách:

1. cestovné na všech akcích v případě použití vlastního vozidla paušální náhrada 6 Kč/Km, jinak dle použitého dopravního prostředku

2. za výkon funkce na bonitacích:

bonitační rozhodčí 1200 Kč

poradce chovu 700 Kč

figurant 800 Kč

3. stravné dle vyhlášky, pokud není poskytnuto pořadatelem in natura

4. Rozhodčí exteriéru na výstavách 1200 Kč/den bez ohledu na počet jedinců, rozhodčí na KVV 1500 Kč/den. Figurant na KVV 1000 Kč/den.

Schváleno předsednictvem KNO ve Vílanci dne 4. 3. 2020 s platností od 4. 3. 2020

Pořadatelská organizace odvádí sraženou 15% daň příslušnému finančnímu úřadu do 1 měsíce od data konání akce.  

Aktualizováno dle VČK ze dne 27.01.2021

V Hradci nad Moravicí

| WEB: www.vckno.cz | EMAIL: admin@vckno.cz  | KONTAKT: napište nám |
© 2014 - 2020